White Top Mountain, Virginia, 2001


Copyright © 2005

David W. Sieg.